Privacybeleid De Ster Schoonmaakbedrijf 24-05-2018 – download

Ons privacybeleid geeft een beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens welke wij verzamelen en verwerken volgens de regeling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen AVG.

1. Privacybeleid.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens door deze te verwerken en te beveiligen. Volgens de volgende grondslagen uit de AVG mogen wij persoonsgegevens verwerken:
– wij dienen gegevens te verwerken om een order voor, of contract met de betrokkene uit te voeren;
– wij zijn wettelijk verplicht om gegevens van personeel te verwerken, bijvoorbeeld voor de verwerking van de belastingwetgeving;
– wij zullen vooraf de betrokkenen op de hoogte stellen van het verwerken van persoonsgegevens waar hij/zij vervolgens bezwaar op kan maken en de toestemming kan intrekken.

In dit privacybeleid vermelden wij:
– voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
– hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze dienen;
– dat wij persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten / producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
– dat wij afspraken met derden hebben gemaakt waardoor zij ook zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens;
– dat wij (beveiligings-) maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

2. Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden bij ons geregistreerd zodra er producten of diensten bij ons worden afgenomen of wanneer wij een arbeidsovereenkomst (willen) aangaan.
Afhankelijk van het doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

T.b.v. producten of diensten:
– (voor)na(a)m(en)
– achterna(a)m(en)
– bedrijfsnaam
– bedrijfsadres
– telefoonnummers
– bedrijfsgegevens
– bedrijfswebsite
– bedrijfs e-mailadres
– IBAN nummer
– BTW nummer
– functie
– privé adres
– privé e-mailadres
– geboortedatum
– inloggegevens
– gegevens over het gebruik van onze producten of diensten.

T.b.v. arbeidsovereenkomst:
– (voor)na(a)m(en)
– achterna(a)m(en)
– voorletters
– adres
– telefoonnummers
– e-mailadres
– burgelijke staat
– geboortedatum
– geboorteplaats
– BSN nummer
– IBAN nummer
– kopie identiteitsbewijs
– verzuimfrequentie
– communicatie omtrent functioneren.

3. Doeleinden.
De geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk waarvoor ze dienen):
– de mogelijkheid om diensten en producten af te nemen;
– om een order te verwerken en u hierover te informeren;
– om u te informeren over nieuwe producten of diensten, aanbiedingen en acties door middel van e-mails en post;
– om klachten te verwerken en het verloop van de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
– om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren;
– om u te informeren over wijzigingen in het bedrijfsreglement (voor arbeidsovereenkomst);
– om u te informeren over wijzigingen bij derden (voor arbeidsovereenkomst);
– om u te informeren over wijzigingen in de wetgeving (voor arbeidsovereenkomst).

4. Verstrekking aan derden.
De verwerkte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze dienen, en zullen nooit worden doorgegeven aan personen buiten de Europese Unie.
Voor de levering van producten zou dit bijvoorbeeld kunnen zijn, als wij de producten laten leveren door een externe transporteur in plaats van ons eigen vervoer.
Met derden zijn afspraken gemaakt waarmee wij persoonsgegevens delen, bijvoorbeeld onze salarisadministrateur, zodat zij ook zorgvuldig omgaan met deze gegevens. De persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer worden gebruikt, en worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

5. Beveiligen en bewaren.
Wij nemen passende (beveiligings-) maatregelen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot deze gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk is toegestaan.

6. Rechten.
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

7. Autoriteit persoonsgegevens.
Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Op grond van de privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.